คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 09/12/2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2 02/12/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗ ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
3 23/11/2564 ประกาศประกาดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
4 22/11/2564 ขายรางวัลคงเหลือจากการออกสลากกาชาดเเละการออกร้านมัจฉากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
5 12/11/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
6 02/11/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
7 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
8 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
9 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
10 06/09/2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเเละสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
11 26/08/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
12 19/08/2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13 11/08/2564 ประกวดราคาซ้ื้อวัสดุอุกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
14 04/08/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15 04/08/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง- บ้านสร้างก่อ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอรนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
16 27/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไร่ - บ้านโคกหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
17 09/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
18 09/07/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน(ชนิดเตาเดียว) บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4 ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
19 25/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจำปา อำเภอเมือง-บ้านดอนยางเดี่ยว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
20 24/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์อละอาคารประกอบนามกีฬาศูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
21 24/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อน้อย- บ้านหาดสถาพร อำเภอโนนสะอาด จังหวัด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
22 24/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
23 21/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าขยายถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรยนกุงเจริญพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
24 17/06/2564 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
25 17/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายบ้าโคกเล้า- บ้านโคกสว่าง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
26 17/06/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสาร-บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
27 17/06/2564 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
28 08/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
29 04/06/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
30 05/05/2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31 05/05/2564 ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียน/นักกีฬา โรงเรียนพันดอนวิทยา ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
32 23/04/2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33 23/04/2564 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
34 23/04/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
35 08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง ตำบลปะโค-บ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
36 08/04/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่างตำบลปะโค-บ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
37 10/03/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัจันทร์และอาคาารประกอบสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
38 04/03/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมทองใหญ่ ประจำปีงงบประมาณ 2564 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานอำนวยการ
39 16/02/2564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
40 02/02/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ้อมกอ - บ้านโคกคำไหล อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
41 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ บ้านสร้างหลวง- บ้ารนโพนทัน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
42 26/01/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
43 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
44 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยไร่- บ้านโคกหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
45 26/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ บ้านสงเปลือย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
46 25/01/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านดงเย็น - บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
47 25/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเพ็ญ - บ้านสินเจริญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
48 14/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอศรีธาตุ
49 14/01/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านเลื่อม -บ้านนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
50 08/01/2564 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
51 08/01/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
52 25/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านดอนกลอย-บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
53 24/12/2563 ประกวดราคาจ้าก่อสร้างถนนลาดยางสายอ่างน้ำพาน- บ้านหายโศก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
54 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนวัดป่าทับไฮ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
55 24/12/2563 ประกวดราคาถนนลาดยาง บ้านหนองเรือ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
56 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนน คสล.วัดผาดอยน้ำจั้น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
57 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองแก อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
58 24/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนน ่คสล.สายวัดสันติวนาราม ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
59 23/12/2563 ประกาศขายทอดตลาด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
60 23/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหน้าผา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
61 23/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน บานนาฝายน- บ้านคำเจริญ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
62 23/12/2563 ประกวดราคราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนฯ สายบ้านดงเย็น - บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
63 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านก่อนนาเพลิน อำเภอพิบูลย์-บ้านนาสีนวล อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
64 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านผือ-ท่าบ่อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
65 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราแบบพาราาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแซงสร้อย -บ้านดงบัง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
66 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาว สายบ้านบ่อน้อยพัฒนาบ้านดงผักหนาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
67 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
68 21/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจรมาจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองโก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
69 15/12/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
70 15/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนางิ้ว - บ้านสระคลองพัฒนา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
71 09/12/2563 ประกวดราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
72 07/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สายบ้านนาโอง - บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
73 07/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา สายบ้านนาโฮง - บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
74 07/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
75 02/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอศรีธาตุ
76 02/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามพร้าว- บ้านดอนภู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
77 02/12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูบริเวณโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
78 06/11/2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
79 22/10/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
80 14/10/2563 ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฯ โรงเรยนพันดอนวิทยา อำเภอกุมภวาปี จังหัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
81 14/10/2563 ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฯ โรงเรยนพันดอนวิทยา อำเภอกุมภวาปี จังหัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
82 29/09/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
83 11/09/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
84 10/09/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูบริเวณโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
85 03/09/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแสนตอ -บ้านยาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
86 28/08/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
87 28/08/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความสะอาดอาคารฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
88 28/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
89 28/08/2563 ประกวดราคาจ้าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บานหนองแสง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
90 28/08/2563 ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำทรง-บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
91 28/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกคูณ-บ้านโนนยอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
92 27/08/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
93 26/08/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
94 26/08/2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกระเป๋านักเรียน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
95 21/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด บ้านโนนสำราญ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
96 21/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ - บ้านดงเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
97 21/08/2563 ประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 10 แห่ง ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมรักการอ่านประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
98 21/08/2563 ประกวดราคาาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียง อำเภอหนองหาน - บ้านโนนสะอาด อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
99 21/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลาด-บ้านเชียง บ้านคำผักกูด อำเภอหองหาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
100 18/08/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ- ทล.2022 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หน้า 1/68 แสดง 1-100 จาก 6788 รายการ    1    2    3    4    5    >>    >|