คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1001 11/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1002 06/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์) จำนวน 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1003 05/07/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน เลขท่ี 04/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
1004 05/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
1005 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
1006 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
1007 04/07/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
1008 04/07/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
1009 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนาเหล่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
1010 04/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1011 04/07/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสีอ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
1012 04/07/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ กรมการพัฒนาชุมชน
1013 04/07/2560 เปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งแร่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1014 03/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
1015 03/07/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
1016 03/07/2560 ประมูลซื้อหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1017 03/07/2560 สอบราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เทศบาลตาลเลียน
1018 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนสสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
1019 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาดและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
1020 03/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1021 03/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลอุดรธานี
1022 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
1023 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการท่ 7 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1024 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1025 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1026 29/06/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมติดตัั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
1027 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โครงการซ่อมแซมถนนลาด ด้วยวิธีเิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
1028 29/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเดดานอาคารเรียน 324 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1029 29/06/2560 ขอแก้ไขประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 ราบยการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
1030 28/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1031 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ 4 ด้วยวิธีอิเล็๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1032 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1033 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ โครงการท่ี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1034 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
1035 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1036 28/06/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
1037 28/06/2560 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
1038 28/06/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลพันดอน เทศบาลตำบลพันดอน
1039 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1040 27/06/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1041 27/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
1042 27/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
1043 27/06/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน เทศบาลนครอุดรธานี
1044 27/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
1045 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1046 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1047 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1048 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1049 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1050 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
1051 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
1052 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1053 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
1054 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
1055 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
1056 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1057 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1058 16/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1059 16/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1060 16/06/2560 สอบราคาซื้อจอ LED เทศบาลนครอุดรธานี
1061 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
1062 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโปร่ง-สามขา เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
1063 14/06/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุดรธานี
1064 14/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแหลมโอง อำเภอไชยวาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
1065 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
1066 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
1067 13/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
1068 12/06/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลตำบลบ้านตาด
1069 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
1070 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลแชแล
1071 08/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1072 08/06/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี
1073 07/06/2560 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง 16-2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
1074 07/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1075 07/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1076 06/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1077 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1078 06/06/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางวิ่งถนน คสล เทศบาลนครอุดรธานี
1079 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
1080 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1081 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
1082 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1083 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1084 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
1085 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
1086 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
1087 02/06/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานบันไดท่าน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
1088 01/06/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 4 สาย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
1089 01/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1090 01/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
1091 01/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
1092 31/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
1093 31/05/2560 ประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
1094 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองบัว
1095 30/05/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1096 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
1097 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
1098 30/05/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
1099 29/05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม เทศบาลนครอุดรธานี
1100 26/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
หน้า 11/68 แสดง 1001-1100 จาก 6787 รายการ    |<    <<    11    12    13    14    15    >>    >|