คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
201 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยปาวบ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
202 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทรายมูล- บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
203 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม- บ้านนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
204 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรบ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม - บ้านนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
205 22/05/2563 ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนสูง- บ้านหนองแวงตาด อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
206 22/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด ถ.-052 บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองโก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
207 20/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด.ถ1-0008 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านเชียงกรม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
208 20/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงผักเทียม- บ้านเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
209 20/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเพ็ญ -บ้านสินเจริญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
210 08/05/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
211 01/05/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
212 01/05/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
213 01/05/2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อรถบรรทุกน้ำ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
214 01/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
215 29/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา 8 ชุมชน เทศบาลนิคมสงเคราะห์ ตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
216 28/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทช.อด.3072 - มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานธรรมปุเนตะ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
217 28/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนางคำ- บ้านคำเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์บริหารส่วนตำบลสะแบง
218 24/04/2563 ประกวดราคาสร้างการจ้างเหมา งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตาด-บ้านอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
219 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีต บ้านดคกก่อง -บ้านหอมโงม อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
220 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงเย็น -บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
221 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านช้างน้อย - บ้านนาทราย อำเภอทุ่งฝน อำเภอพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
222 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรบ้านโพธิ์ท่าเมือง - อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
223 23/04/2563 ประยกเลิกประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
224 23/04/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
225 23/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนกงเจริญพิทยาคม บ้านกุงเจริญ หมู่ท่ี 12 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีะาตุ จังหวัดอุดระานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
226 23/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
227 22/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนพังงูพิทยาคม บ้านนาดี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดระานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
228 21/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงด้วยยางะรรมชาติ สายบ้านดนนยาง - บ้านหนองลุมพุก อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
229 21/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวนอุทยานดภูฝอยลม -ถ้ำเพียรอินทร์ อำเภอหนอง จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
230 21/04/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
231 20/04/2563 ประกวดราคาจ้างดครงการจ้างเหมา บ้านโนนสะอาด- บ้านนาสี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
232 17/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านนาตูม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
233 16/04/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
234 16/04/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
235 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๒ - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
236 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองสระใคร - บ้านดอนข่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๕๘๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
237 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาข่าน้อย - บ้านดอนแตง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
238 16/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาคำแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๔๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
239 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร่ - ผาดอยน้ำจั้น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๖๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
240 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.อด.๓๐๗๒ - มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานธรรมปุเนติ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
241 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๒๐๒๒ - วัดป่านฤนาทรอยพระพุทธบาท อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
242 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองบั่ว - บ้านหนองแด่น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๓.๑๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
243 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนยางพัฒนา - บ้านหนองลุมพุก อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๒๙ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
244 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาลเลียน - ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
245 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายม - บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
246 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๒๓๑๕ - วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
247 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก อด.๒๐๖๔ - วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
248 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ - บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
249 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๙ - แพอ่างน้ำพาน ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๑๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
250 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ - วัดโนนสวรรค์เนรมิต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
251 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ - วัดโนนสวรรค์เนรมิต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
252 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด - บ้านนาสี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๙๗๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
253 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา บ้านศรีสวัสดิ์ - บ้านโคกผักชี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
254 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ สายบ้านไชยวานน้อย - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
255 14/04/2563 ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านโพธิ์ชัย- -บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
256 14/04/2563 ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านโพธิ์ชัย- -บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
257 14/04/2563 ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านโพธิ์ชัย- -บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
258 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา สายบ้านโพธิ์ชัย - บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
259 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาาจ้างเหมา บ้านท่าลี่- บ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
260 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกวัดป่าศรีคุณาราม - ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๑๔๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
261 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะแบง - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๙๙๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
262 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายม - บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
263 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาตูม - บ้านนาคำ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
264 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสวัสดิ์ - บ้านโคกผักชี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๘๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
265 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไชยวานน้อย - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๑๙๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
266 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์ชัย - บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๑๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
267 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าลี่ - บ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๖๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
268 10/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
269 08/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านช้างน้อย - บ้านนาทราย อำเภอทุ่งฝน อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
270 08/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ บ้านนาโฮง - บ้านโพธิ์ท่าเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
271 08/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านโคกก่อง - บ้านหินโงม อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
272 01/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 10 ชุมชนสัมพันธ์สุข พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น
273 01/04/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ห้องประชุมอค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
274 30/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนสังวาลย์ - บ้านนาหว้า อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
275 24/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอศรีธาตุ
276 24/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชภิเษก จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
277 17/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านท่าโสม
278 16/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ - บ้านทุ่งแร่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
279 13/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสามพาด บ้านวังหน้าผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
280 13/03/2563 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร จำนวน 5 คัน สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
281 28/02/2563 ประกาศราคาจัดซื้อรถโดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
282 26/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านหนองเขื่อน อำเภอหนองหาน-บ้านคำยาง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
283 18/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสามพาด บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ท่ี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
284 18/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
285 18/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมถนนลาดยางบ้านสงเปลือย-บ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
286 14/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนาน้อย บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
287 14/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
288 13/02/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
289 13/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ -บ้านอูบมุง -บ้านโคกหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
290 06/02/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสมพร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
291 29/01/2563 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
292 29/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง
293 28/01/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
294 27/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะท่ีว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีว่าการอำเภอวังสามหมอ
295 27/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีว่าการอำเภอวังสามหมอ
296 23/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
297 22/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยวังโตน - บ้านดงขันทอง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
298 22/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง- อำเภอกุมภวาปี บ้านกุดขนวน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
299 22/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
300 17/01/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุง -บ้านวังพระองค์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หน้า 3/69 แสดง 201-300 จาก 6852 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|