คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6401 18/02/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
6402 18/02/2556 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำขนาด ๕ หัวก๊อก จำนวน ๖ ชุด พร้อมติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
6403 18/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6404 18/02/2556 ยกเลิกจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ท.10 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6405 18/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6406 18/02/2556 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6407 18/02/2556 แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6408 18/02/2556 ประมูลซื้อรถยนต์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 1 คัน อบต.ผาสุก อ.กุมภวาปี
6409 18/02/2556 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6410 18/02/2556 ขายทอดตลาดอาคารเรียน 2 หลัง สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
6411 18/02/2556 ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.สังกัดเทศบาลนคร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6412 14/02/2556 ประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่องสอบราคาจ้างทำเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์สาธิต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
6413 13/02/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
6414 13/02/2556 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ เทศบาลนครอุดรธานี
6415 12/02/2556 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนเทศบาล 1-10 เทศบาลนครอุดรธานี
6416 08/02/2556 จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
6417 07/02/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานวัดวิเวกบูรพาชัย ชุมชนหนองตุ เทศบาลนครอุดรธานี
6418 07/02/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานวัดวิเวกบูรพาชัย ชุมชนหนองตุ เทศบาลนครอุดรธานี
6419 06/02/2556 จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ เทศบาลนครอุดรธานี
6420 06/02/2556 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓๖ รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
6421 06/02/2556 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จัดซื้อและติดตั้งห้องปฏิบัติการสารเคมี จำนวน ๑ ห้อง) เทศบาลนครอุดรธานี
6422 06/02/2556 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำขนาด ๕ หัวก๊อก จำนวน ๖ ชุด เทศบาลนครอุดรธานี
6423 06/02/2556 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
6424 05/02/2556 สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน เทศบาลนครอุดรธานี
6425 04/02/2556 ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน 2 โครงการ เทศบาลนครอุดรธานี
6426 31/01/2556 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน คสล. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ
6427 28/01/2556 จัดซื้อชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
6428 25/01/2556 จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 เทศบาลนครอุดรธานี
6429 23/01/2556 การจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการสีสีนสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
6430 18/01/2556 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฝ่ายครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6431 28/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ แขวงการทางอุดรธานี
6432 28/12/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6433 28/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6434 28/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร 5 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6435 28/12/2555 สอบราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี
6436 28/12/2555 สอบราคาโครงการเสริมผิวจราจร คสล. สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6437 28/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์(กาฬสินธุ์-วังสามหมอ) สนง.บำรุงทางอุดรธานี 2
6438 28/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์(คำกุง-วังสามหมอ) สนง.บำรุงทางอุดรธานี 2
6439 28/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์(เพ็ญ-สร้างคอม) สนง.บำรุงทางอุดรธานี 2
6440 21/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร สนง.ตึกกาชาด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6441 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนคลองเจริญ 2 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6442 20/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6443 20/12/2555 ประมูลเช่าอาคารอเนกประสงค์ 3 คูหา สนง.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
6444 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนง.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
6445 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมถนน สนง.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
6446 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6447 20/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6448 20/12/2555 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งแบบเก๋ง 2 ตอน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6449 20/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ แขวงการทางอุดรธานี
6450 20/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง-โสกคูณ สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6451 20/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางระบายน้ำ สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6452 20/12/2555 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
6453 19/12/2555 สอบราคาจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1,199 เครื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี
6454 19/12/2555 ประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
6455 19/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6456 19/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ อบต.ตาลเลียน
6457 19/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6458 19/12/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม 3 ชุด และรถฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ 1 คัน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6459 19/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 14 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6460 19/12/2555 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
6461 19/12/2555 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
6462 19/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดโพธิวราราม
6463 19/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8
6464 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งและสอบราคาคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6465 18/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 3 โครงการ การเคหะแห่งชาติ
6466 18/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมป้ายชื่อโครงการ 1 โครงการ สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6467 18/12/2555 การเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โรงพยาบาลอุดรธานี
6468 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี
6469 18/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6470 18/12/2555 แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยหน้าฝายฯ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6471 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6472 18/12/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6473 18/12/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด 16 จุด สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6474 18/12/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สนง.เทศบาลตำบลตาลเลียน
6475 18/12/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6476 18/12/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารฯ 3 ชั้น(หลังใหม่) และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6477 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
6478 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6479 29/10/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โครงการฝายห้วยน้ำค้อ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6480 29/10/2555 ประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยหน้าฝายห้วยน้ำค้อ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6481 29/10/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและเสริมผิวจราจร สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6482 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6483 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ แบบ 4 ที่นั่ง 1 คัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6484 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อ.บ้านผือ สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6485 29/10/2555 ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6486 29/10/2555 ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6487 29/10/2555 ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6488 29/10/2555 ประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
6489 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อ.หนองหาน สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6490 29/10/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6491 29/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สนง.เทศบาลตำบลปะโค
6492 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์
6493 29/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6494 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6495 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6496 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6497 17/10/2555 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6498 17/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6499 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลบ้านผือ
6500 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลบ้านผือ
หน้า 65/68 แสดง 6401-6500 จาก 6786 รายการ    |<    <<    61    62    63    64    65    >>    >|