คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6501 17/10/2555 ประมูลราคาเช่าแผง/แท่น ตลาดสด จำนวน 21 ล็อค สนง.เทศบาลตำบลเพ็ญ
6502 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดง) โรงพยาบาลอุดรธานี
6503 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6504 17/10/2555 ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
6505 17/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สนง.เทศบาลตำบลหนองหว้า
6506 17/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6507 17/10/2555 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ 10,000 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6508 17/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
6509 17/10/2555 สอบราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี
6510 17/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี
6511 16/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6512 16/10/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 16 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6513 16/10/2555 สอบราคาซื้ออาหารผู้ป่วย (ข้าวสารเหนียว 100 ถุง) โรงพยาบาลอุดรธานี
6514 16/10/2555 ประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยฝายห้วยน้ำพวย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6515 16/10/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการฝายห้วยน้ำพวย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6516 16/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี
6517 16/10/2555 ประกวดราคางานติดตั้งและวางท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6518 16/10/2555 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันยื่นประมูลราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6519 16/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 2 มุขมนตรี
6520 15/10/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 16 ชุด สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
6521 15/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 8
6522 15/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 5
6523 09/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 9
6524 09/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
6525 09/10/2555 ยกเลิกจ้างติดตั้งกล้อง CCTV สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6526 09/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6527 09/10/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาเซี่ยน ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
6528 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
6529 01/10/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยหนองลาด ม.4 และลำห้วยหนองแวง ม.14 อบต.เชียงยืน อ.เมือง
6530 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
6531 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า
6532 01/10/2555 ประกาศขายเศษอาหารผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี
6533 01/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุ 3 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6534 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6535 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6536 20/09/2555 แจ้งเลื่อนการประชุมจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6537 20/09/2555 ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด 45 รายการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6538 20/09/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6539 20/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกุดค้า อบต.ทุ่งฝน
6540 20/09/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 15 ชุด สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6541 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6542 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
6543 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ท่าอากาศยานอุดรธานี
6544 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ
6545 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) 1 เครื่อง โรงพยาบาลน้ำโสม
6546 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
6547 20/09/2555 สอบราคาจ้างโครงการสร้างโครงหลังคาลานออกกำลังกายกลางแจ้งและปรับปรุงหลังคา 2 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6548 20/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6549 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นเปลนอน 20 คัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
6550 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6551 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อบต.หนองหลัก อ.ไชยวาน
6552 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ไชยวาน
6553 20/09/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย/สนามเด็กเล่น 28 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6554 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6555 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลน้ำโสม สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6556 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6557 18/09/2555 สอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง 50 หลัง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6558 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6559 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
6560 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6561 18/09/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
6562 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6563 18/09/2555 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6564 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6565 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. อบต.ตาลเลียน อ.กุดจับ
6566 18/09/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
6567 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6568 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
6569 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) โรงพยาบาลอุดรธานี
6570 18/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สนง.เทศบาลตำบลหนองไผ่
6571 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6572 18/09/2555 ยกเลิกประมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6573 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าระบบความถี่สูง โรงพยาบาลกุดจับ
6574 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6575 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6576 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดฯ) โรงพยาบาลอุดรธานี
6577 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6578 11/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนง.เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
6579 11/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเทศบาล 3 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6580 11/09/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่ 1 สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
6581 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 27 เครื่อง ศาลจังหวัดอุดรธานี
6582 11/09/2555 สอบราคาซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6583 11/09/2555 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน 1 ชุด สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6584 11/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลผักตบ สนง.เทศบาลตำบลผักตบ
6585 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลคอนสาย
6586 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง จ.เลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6587 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้และสวน/จ้างทำความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
6588 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี
6589 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สนง.เทศบาลตำบลกองพานพันดอน
6590 11/09/2555 สอบราคาจ้างรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร อบต.บ้านเชียง อบต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
6591 11/09/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
6592 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักชลประทานที่ 5
6593 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดสกลนคร
6594 11/09/2555 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 11 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6595 05/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค การเคหะแห่งชาติ
6596 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมา 6 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี
6597 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
6598 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบประปา โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6599 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6600 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
หน้า 66/68 แสดง 6501-6600 จาก 6786 รายการ    |<    <<    66    67    68    >|