คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6601 05/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6602 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6603 05/09/2555 เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้าง 2 โครงการ (ขุดลอกลำห้วย) อบต.เชียงพิณ
6604 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ คสล. 3 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
6605 05/09/2555 สอบราคาอาหารสด อาหารแห้ง 166 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6606 05/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6607 05/09/2555 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 4,162 เครื่อง (เครื่องวัดความดันโลหิต) สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6608 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6609 05/09/2555 สอบราคาซื้อโลงศพ (โลงเย็น) 3 โลง สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6610 05/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ สนง.เทศบาลตำบลโนนสะอาด
6611 05/09/2555 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 12 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6612 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักในเขตสำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 5
6613 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืชและต้นไม้ ท่าอากาศยานอุดรธานี
6614 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 9 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6615 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ท่าอากาศยานอุดรธานี
6616 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดาน 2 โครงการ อบต.เชียงพิณ
6617 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นปลิว สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6618 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้นิรภัย 30 หลัง โรงพยาบาลอุดรธานี
6619 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6620 30/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.สถิติจังหวัดอุดรธานี
6621 30/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา) โรงพยาบาลอุดรธานี
6622 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุกีฬาให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 1-10 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6623 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
6624 30/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.แชแล
6625 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยวังนกเจ่า อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ
6626 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองเลิงน้อย ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
6627 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาบริการ สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6628 30/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6629 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลอุดรธานี
6630 30/08/2555 ประกวดราคางานแก้ไขปัญหาการกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6631 30/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตเห็ด จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6632 30/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 10 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6633 30/08/2555 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง/รถบรรทุกดีเซล สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6634 30/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6635 30/08/2555 สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก และแบบ ข โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6636 28/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางหลังโรงพยาบาลอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6637 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการขนส่ง สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6638 28/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารนอน/ซ่อมแซมบ้านพัก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
6639 28/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6640 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6641 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง 2 สาย อบต.โคกกลาง
6642 28/08/2555 สอบราคาซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6643 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6644 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสาสูงทาวเวอร์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6645 28/08/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6646 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง อบต.โคกกลาง
6647 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6648 28/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ลานอเนกประสงค์ คสล. การเคหะแห่งชาติ
6649 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างอ่านมาตร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6650 28/08/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โนนทอง อบต.โนนทอง อ.บ้านผือ
6651 28/08/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6652 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6653 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6654 08/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลกุมภวาปี
6655 08/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาล(Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6656 08/08/2555 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ตามโครงการ คสจ.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6657 08/08/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อบต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี
6658 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 471 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6659 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6660 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 455 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6661 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6662 08/08/2555 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 65 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6663 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 704 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6664 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6665 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6666 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6667 01/08/2555 สอบราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้ง สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6668 01/08/2555 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6669 01/08/2555 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6670 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6671 01/08/2555 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อบต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี
6672 01/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงปุ๋ยอินทรีย์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6673 01/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 11 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6674 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อเป็นอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6675 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตเห็ด จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6676 01/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6677 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี
6678 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6679 01/08/2555 ยกเลิกประกาศประมูลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย อบต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี
6680 01/08/2555 ประมูลให้เช่าห้องว่างตลาดแห้งและห้องน้ำตลาดสด สนง.เทศบาลตำบลเพ็ญ
6681 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 5 ขนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6682 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2555 จำนวน 2 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6683 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2555 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6684 01/08/2555 สอบราคาเช่าเครื่องเสียงประจำสนามแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขัน งานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6685 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ จำนวน 15 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลสร้างคอม
6686 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6687 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
6688 25/07/2555 สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6689 25/07/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6690 25/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง ม.มหาสารคาม
6691 25/07/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6692 25/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลอุดรธานี
6693 25/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
6694 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันของชาติ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6695 25/07/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6696 25/07/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สนง.คลัง เขต 4
6697 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8,12 สนง.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
6698 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6699 18/07/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
6700 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หน้า 67/68 แสดง 6601-6700 จาก 6786 รายการ    |<    <<    66    67    68    >|